Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
Search:

Statut

STATUT FUNDACJI REFLEXION

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 [Część wstępna]

 1. Fundacja REFLEXION (zwana dalej: „Fundacją” ustanowiona została przez Fundatorów:
  1. Bogna Katarzyna Łakińska
  2. Andreas Golombek

zwanych dalej „Fundatorami”.

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm., ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu (dalej: „Statut”).

§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działalności Fundacji]

 1. Siedzibą Fundacji jest Poznań (60-326 Poznań).
 2. Adresem Fundacji jest ul. Podkomorska 11, 60-326 Poznań.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność pozna granicami Rzeczpospolitej.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 6. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5 [Cele statutowe Fundacji]

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

  1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  4. pomocy w budowaniu relacji między grupami: wiekowymi, zawodowymi, artystycznymi, religijnymi;
  5. działalności charytatywnej;
  6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania tolerancji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;
  7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  8. ochrony i promocji zdrowia i działalność na rzecz niepełnosprawnych;
  9. działalności na rzecz twórców;
  10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
  16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  18. ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  19. promowania turystyki, krajoznawstwa i kultury;
  20. ratowania zabytków architektury, założeń urbanistycznych, obiektów sakralnych;
  21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  22. ratownictwa i ochrony ludności;
  23. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  24. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  25. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  26. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
  27. promocji i organizacji wolontariatu;
  28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  32. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-31.

§ 6 [Formy realizacji celów statutowych]

 1. Fundacja realizuje swoje cele między innymi w ramach odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, służącej w szczególności wspieraniu i aktywizacji osób 50+, budowaniu ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także wzmacnianiu kontaktów międzypokoleniowych, poprzez:
  1. wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie,
  2. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności pożytku publicznego,
  3. rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w działalności pożytku publicznego i wspierania celów realizowanych w ramach takiej działalności,
  4. uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność pożytku publicznego w Polsce,
  5. finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,
  6. chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,
  7. rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego
   i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu,
  8. prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacji.
 1. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
   w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 7 [Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8 [Medale, odznaczenia i nagrody]

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§ 9 [Właściwy Minister]

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rozdział II

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 10 [Majątek Fundacji]

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w Statut wysokości odpowiednio:

1) Pani Bogna Katarzyna Łakińska – 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);

2) Pan Andreas Martin Golombek – 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);

oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11 [Dochody Fundacji]

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. świadczeń Fundatorów;
 2. darowizn, spadków i zapisów;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 6. środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych;
 7. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
 8. dotacji instytucji publicznych.

§ 12 [Przeznaczenie wybranych dochodów]

 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

§ 13 [Powołanie Fundacji do dziedziczenia]

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

 

§ 14 [Organy Fundacji]

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji.

§ 15 [Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji]

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
 2. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) Członków. W skład Rady Fundacji może wchodzić każdy z Fundatorów.
 3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. W razie śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, członków Rady Fundacji powoływać i odwoływać będą:
  • W miejsce Bogny Katarzyny Łakińskiej – Andreas Martin Golombek, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych – spadkobiercy Bogny Katarzyny Łakińskiej.
  • W miejsce Andreas Martin Golombek – Bogna Katarzyna Łakińska, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych – spadkobiercy Andreasa Martina Golombek.
 4. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
 5. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 16 [Kompetencje Rady Fundacji]

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji;
 2. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
 3. ustalanie warunków zatrudnienia i wynagradzania Członków Zarządu;
 4. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
 5. Zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 6. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
 7. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania;
 10. udzielenia zezwolenia na następujące czynności:
  • rozporządzenie prawem lub zaciągniecie przez Fundację zobowiązań majątkowych przekraczających jednorazowo wartość 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych,
  • wynajem lub dzierżawa nieruchomości.

   § 17 [Posiedzenia Rady Fundacji]

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Rada Fundacji może wybrać na swym pierwszym posiedzeniu, spośród członków Rady Fundacji, Przewodniczącego. Jeżeli w skład Rady Fundacji wchodzą co najmniej 3 osoby – wtedy może wybrać również Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, bez prawa głosu, Członek Zarządu Fundacji.
 5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły podpisywane przez obecnych, a co najmniej przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.

§ 18 [Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji]

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.
 2. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 3. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz jej sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także zmiany Statutu.
 5. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów.
 6. Dla podjęcia uchwały w przedmiocie powołania albo odwołania Członka Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.

 

§ 19 [Zarząd Fundacji]

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
 5. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 20 [Kompetencje Zarządu]

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

  1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
  2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
  3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym ewentualną działalnością gospodarczą;
  4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  6. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
  7. ustalanie planów działania Fundacji;
  8. realizowanie uchwał Rady Fundacji;
  9. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
  10. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
  11. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
  12. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  13. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
  14. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;
  15. do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji albo Fundatorów.

§ 21 [Ciała doradcze]

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
  1. radę programową;
  2. radę honorową;
  3. zespoły doradcze.
 2. Członkami ww. ciał doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji.

§ 22 [Posiedzenia Zarządu Fundacji]

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej 4 razy w roku.
 2. Jeżeli w skład Zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 23 [Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji]

 1. Jeżeli w skład Zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa.
 3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 24 [Reprezentacja Fundacji]

W przypadku gdy Zarząd Fundacji jest wieloosobowy, do reprezentowania Fundacji upoważnionych jest dwóch członków zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 25 [Zmiana celów Fundacji]

 1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci kompetencję tę przejmuje Rada Fundacji.
 2. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Fundatorów stosownej uchwały,
  a następnie podjęcia przez Radę Fundacji uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie. Uchwała podjęta przez Fundatorów w zakresie zmiany celów Fundacji jest dla Rady Fundacji wiążąca.

Rozdział III a

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§ 26 [Działalność gospodarcza]

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza w zakresie:
  1. Pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
  2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  3. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
  4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczane jedynie na realizację jej celów statutowych.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27 [Likwidacja Fundacji]

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
 3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy.

§ 28 [Majątek pozostały po likwidacji Fundacji]

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele tożsame z celami Fundacji, a w szczególności na rzecz osób, podmiotów lub organizacji realizujących cele zbieżne lub tożsame z celami Fundacji.

„Wiele wśród rzeczy, które możesz policzyć nie liczą się, wiele z tych,
których policzyć nie można, naprawdę się liczy.”

– Albert Einstein