Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
Search:

Konkurs „EKSPLOZJA ‘89”

Konkurs „EKSPLOZJA ‘89”

Informacje

8 kwietnia ruszy konkurs EKSPLOZJA’89 organizowany przez Fundację Reflexion i portal Flexi.pl. To okazja do wspólnego przywołania wspomnień i doświadczeń sprzed 35 lat.

Dlaczego? Rok 2024 jest szczególnym rokiem, w którym obchodzimy wiele rocznic pokoleniowych zmian w Polsce, takich jak:

  • 35-lecie wolnych wyborów (1989 r.).
  • 25-lecie przystąpienia Polski do NATO (1999 r.).
  • 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (2004 r.).

Te rocznice stanowią fundamenty Konkursu EKSPLOZJA‘89! Dlatego też chcemy przypomnieć i pokazać innym generacjom wkład, jaki włożyło w transformację Polski Pokolenie X PL, które:

  • jest otwarte i nie obawia się zmian,
  • bierze w swoje ręce nowe zadania,
  • jest gotowe do aktywności i rozwoju.

Pokolenie X PL to roczniki od 1960 do 1979. Obecnie dyskryminowane, a tak potrzebne na rynku pracy.

W ramach konkursu zachęcamy wszystkich, którzy przeżyli te przełomowe czasy, do dzielenia się swoimi historiami, wspomnieniami i refleksjami na temat zmian społecznych, politycznych i ekonomicznych, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 35 lat. To nie tylko możliwość przypomnienia sobie tamtych lat, ale także szansa na pokazanie, jak różnorodne i aktywne jest Pokolenie X PL.

Zachęcamy do udziału w konkursie i dzielenia się swoimi historiami oraz doświadczeniami. Razem możemy stworzyć niezapomniany zbiór wspomnień, który będzie świadectwem siły i energii pokolenia 50+ oraz jego wpływu na rozwój Polski.

Zadaniem konkursowym jest napisanie krótkiego opisu, prezentującego wspomnienia, doświadczenia oraz przeżycia z ostatnich 35 lat. Do opisu powinny zostać dołączone zdjęcia, które będą ukazywać zawarte w opisie historie. Zgłoszenia mogą skupić się na własnych doświadczeniach, obserwacjach z otoczenia czy też analizie transformacji Polski.

Biorę udział!

 

Regulamin konkursu „EKSPLOZJA’89”

1. Organizatorem konkursu „EKSPLOZJA’89” (zwanego dalej w Regulaminie „Konkursem”) jest OKIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ul. Winklera 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336350, posiadająca NIP: 7792363910, wysokość kapitału zakładowego 146 520,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony na zlecenie fundatora nagród – FUNDACJA REFLEXION z siedzibą w Poznaniu (ul. Podkomorska 11, 60-326 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000759267, NIP: 951-23-10-694, BDO: 000059217, zwanego dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej Flexi.pl: https://flexi.pl/konkurs-eksplozja-89. Informacje o konkursie będą dostępne również w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/flexipl oraz Linkedin pod adresem: https://www.linkedin.com/company/70756134/admin/feed/posts/. A także na stronie Fundacji Reflexion: https://fundacjareflexion.pl/event/konkurs-eksplozja-89/. Nagrody przyznane w konkursie zostaną rozesłane do Zwycięzców wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest dostępny pod internetowym linkiem zamieszczonym na stronie internetowej Konkursu pod adresem: https://flexi.pl/regulamin-konkurs-eksplozja-89, na stronie Fundacji Reflexion: https://fundacjareflexion.pl/event/konkurs-eksplozja-89/, a także w siedzibie Organizatora.

5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz członkowie organów Organizatora i Fundatora, a także ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, małżonkowie rodzeństwa, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. W Konkursie dopuszcza się wyłącznie uczestnictwo pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych w Polsce, zwanych dalej w Regulaminie „Uczestnikami”, które wyślą zgłoszenie do Konkursu na stronie internetowej Konkursu pod adresem: https://flexi.pl/konkurs-eksplozja-89 .

7. Konkurs trwa od dnia 08.04.2024 r. do dnia 27.04.2024 r. Zgłoszenia konkursowe Uczestników wraz z przesłaniem wykonania zadania konkursowego, będą przyjmowane do końca dnia 27.04.2024 r.

8. Zadaniem konkursowym Uczestników jest przesłanie pracy konkursowej w postaci fotografii należącej do Uczestnika (w formie cyfrowej: skanu, zdjęcia w formatach jpg, png, pdf), przedstawiającej wspomnienia wraz z opisem doświadczeń i przeżyć.

Uczestnicy zostaną poproszeni o napisanie krótkiego opisu, prezentującego ich wspomnienia, doświadczenia oraz przeżycia z ostatnich 35 lat. Do opisu powinno zostać dołączone zdjęcie, które będzie ukazywać zawarte w opisie historie. Zgłoszenia mogą skupić się na własnych doświadczeniach, obserwacjach z otoczenia czy też analizie zmian Polski.

Praca konkursowa ukaże się na portalu Flexi.pl pod adresem: https://flexi.pl/konkurs-eksplozja-89 po zakończeniu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców. Zwycięzcą nagrody głównej oraz Zwycięzcami dwóch nagród dodatkowych zostaną Uczestnicy, których wykonanie zadania konkursowego zostanie uznane przez Jury za najciekawsze i najbardziej kreatywne. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.

9. Ogłoszenie Konkursu stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 – 921 Kodeksu cywilnego.

10. Uczestnik winien dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, dostępnego na stronie: https://flexi.pl/kontakt, podając następujące informacje:

a) Imię i nazwisko Uczestnika.
b) Numer telefonu (opcjonalnie) i adres e-mail (wymagany) Uczestnika, tylko do wiadomości Organizatora. Dane te nie będą publikowane.
c) Tytuł wiadomości: Konkurs EKSPLOZJA ‘89, zgłoszenie do Konkursu EKSPLOZJA ‘89 i inne synonimiczne.
d) Kategorię wiadomości: Konkurs EKSPLOZJA ‘89.
e) Pliki z Pracą konkursową (zdjęcia/skany).
f) Praca konkursowa – zdjęcie przesłane przez Uczestnika wraz z opisem doświadczeń na maks. 500 znaków ze spacjami w polu treść wiadomości. Powinno przedstawiać wspomnienia sprzed 35 lat, zmiany, które zadziały się w Polsce. Powinno być załadowane do formularza w jednym ze standardowych plików: png, jpg lub pdf. Maksymalny rozmiar pliku to 6MB. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na drobne korekty pisarskie po stronie Organizatora oraz modyfikację przesłanych materiałów w kwestiach technicznych nienaruszających kwestii wizerunkowych.

Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia poprzez adres e-mail portalu Flexi.pl: kontakt@flexi.pl z zachowaniem powyżej opisanych standardów w zakresie tytułu wiadomości i jej zawartości.

11. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 (trzech) Uczestników (zwanych dalej „Zwycięzcami”), których wykonanie zadania konkursowego zostanie uznane przez Jury za najciekawsze i najbardziej kreatywne. Jeden Uczestnik może przesłać jedno zgłoszenie do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich nagród przewidzianych w Konkursie, jeżeli liczba prawidłowo wykonanych przez Uczestników zadań konkursowych będzie mniejsza niż liczba przewidzianych nagród.

12. Za zajęcie w Konkursie miejsca 1. (pierwszego) Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł. Organizator przewiduje również przyznanie 2. (dwóch) nagród dodatkowych w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 500 zł dla Zwycięzców, których prace zostały wyróżnione przez Jury. Szczegółowy wykaz nagród zawiera załącznik nr 1: Wykaz nagród. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania, według własnego uznania, dodatkowych wyróżnień.

13. Do każdej Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% Nagrody, na pokrycie podatku zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1128 z późn. zm.). Kwota ta nie będzie podlegała wypłacie, lecz przeznaczona zostanie na zapłatę należnego podatku. Zwycięzca oświadcza, że będzie współdziałał z Fundatorem nagród w celu umożliwienia Fundatorowi nagród wykonania ww. zobowiązania podatkowego. Fundator nagród jako płatnik podatku potrąci kwotę podatku przy wydaniu nagrody oraz wpłaci ją do właściwego urzędu skarbowego.

14. Organizator poinformuje nagrodzonych Uczestników poprzez przesłanie do nich bezpośrednio wiadomości na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Zwycięzcy zostaną również przedstawieni w poście na Facebooku i Linkedin Flexi.pl w dniu 03.06.2024 r. Zwycięzca zobowiązany jest do podania numeru konta bankowego na adres e-mail: kontakt@flexi.pl, na które ma być dokonany przelew stanowiący nagrodę w konkursie. Termin do którego należy podać prawidłowe dane do przelewu to 07.06.2024 r.

15. W zamian za wydanie nagrody na zasadach art. 921 par. 3 Kodeksu Cywilnego Zwycięzca przenosi na rzecz Fundatora (tj. Fundacja Reflexion sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) oraz Organizatora (tj OKIA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) nieograniczone majątkowe prawa autorskie do wykorzystywania i rozpowszechniania utworu w postaci nagrodzonej odpowiedzi na zadanie konkursowe wraz z prawami zależnymi, w szczególności w zakresie nieodpłatnego rozpowszechniania (w tym również anonimowo, tj. bez wskazywania autora), na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym również w Internecie i serwisach społecznościowych. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż jest samodzielnym autorem utworu stanowiącego wykonanie zadania konkursowego, utwór ten nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

16. Przesłane przez Uczestnika utwory nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw zależnych, praw osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku. Utwory te nie mogą naruszać dobrych obyczajów, a także nie mogą zawierać treści dotyczących kwestii religijnych, politycznych, kontrowersyjnych społecznie lub niezwiązanych z tematyką Konkursu.

17. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, w tym w szczególności Uczestników, którzy:

• nie są pełnoletni,
• publikują treści niezgodne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, a w szczególności treści obraźliwe,
• ingerują w mechanizm działania konkursu.

18. Organizator Konkursu ma prawo do usunięcia komentarzy, zdjęć, grafik lub innych form utworów, które naruszają dobra innych osób, poruszają treści polityczne, religijne, etniczne, narodowe, dotyczące seksualności, nałogów, gender, postaci znanych publicznie, naruszają prawa mniejszości, są obraźliwe, negatywnie nacechowane, wulgarne lub w inny sposób naruszają dobre obyczaje, względnie są związane z działalnością gospodarczą, promocją, marketingiem, działalnością konkurencyjną.

19. Ponadto Organizator ma prawo do usunięcia komentarzy, zdjęć, grafik lub innych form utworów, które naruszają dobra innych osób, poruszają treści polityczne, religijne, etniczne, narodowe, dotyczące seksualności, nałogów, gender, postaci znanych publicznie, naruszają prawa mniejszości, są obraźliwe, negatywnie nacechowane, wulgarne lub w inny sposób naruszają dobre obyczaje, względnie są związane z działalnością gospodarczą, promocją, marketingiem, działalnością konkurencyjną, przedstawiają materiały mogące być uznane za wulgarne, wywołujące skojarzenia z agresją lub przemocą, pokazując sport ekstremalny lub niebezpieczny.

20. W skład Jury wejdą 2 (dwie) osoby – przedstawiciele Organizatora i Fundatora. Organizator i Fundator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia składu Jury o Partnerów konkursu.

21. Zwycięzcy Konkursu w terminie do dnia 07.06.2024 r. winni odpowiedzieć na wiadomość e-mail Organizatora, która zawiera prośbę o podanie dodatkowych danych niezbędnych do otrzymania nagrody. W razie braku przesłania przez Zwycięzców w tym terminie ww. informacji, Organizator może przekazać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi Konkursu lub pozostanie ona własnością Fundatora.

22. Nagroda zostanie wysłana na numer konta Zwycięzcy, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od uzyskania ww. danych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia działania siły wyższej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia Zwycięzcom nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców.

23. W przypadku braku przesłania do Organizatora w ww. terminie danych Zwycięzcy niezbędnych do wysłania nagrody, przepada jego prawo do nagrody.

24. Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią ani do domagania się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

25. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać wyłącznie w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia powstania przesłanki do jej wniesienia. Reklamacje należy przesyłać do Organizatora: OKIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ul. Winklera 14, z dopiskiem: „Konkurs Eksplozja 89”. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

26. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, z którego to Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu, a także przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia oraz podpis Uczestnika.

27. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.

28. W razie podania przez Uczestnika w toku Konkursu nieprawdziwych danych Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu lub pozbawić go prawa do nagrody w Konkursie.

29. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych.

30. Konkurs niniejszy nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez serwis Facebook, Linkedin ani współprowadzony z serwisem Facebook, Linkedin. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Organizatorowi Konkursu – OKIA Sp. z o.o. oraz Fundatorowi Nagród – Fundacji REFLEXION, a nie serwisowi Facebook, Linkedin. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

31. Ta promocja nie jest sponsorowana, administrowana ani zorganizowana przez serwis Facebook, Linkedin. Dołączając do Konkursu, przekazujesz swoje prywatne informacje Organizatorowi – OKIA sp. z o.o oraz Fundatorowi Nagród – Fundacji REFLEXION. Informacje te zostaną wykorzystane tylko do celów niniejszego Konkursu.

32. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie, Uczestnikom nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie.

33. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym Organizator zobowiązuje się, że zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników ani nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie (nie dotyczy sytuacji, gdy zmiany Regulaminu wynikają z siły wyższej). Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną przez Organizatora ogłoszone Uczestnikom poprzez stosowne informacje zamieszczone na portalu Flexi.pl pod adresem: https://flexi.pl/regulamin-konkurs-eksplozja-89. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od chwili jego ogłoszenia.

34. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. OKIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-247), przy ul. Winklera 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000336350, posiadająca NIP: 7792363910, wysokość kapitału zakładowego 146 520,00 zł, zwana dalej „Administratorem”.

2. Organizator wskazuje dane kontaktowe do powołanego przez Administratora Inspektora danych osobowych: e-mail: ochronadanych@flexi.pl, adres korespondencyjny: OKIA Sp. z o.o., ul. Winklera 14, 60-247 Poznań.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”) oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na określonych poniżej podstawach prawnych, w następujących celach i do upływu następujących okresów:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: https://flexi.pl/konkurs-eksplozja-89 wyników Konkursu i wskazania jego Laureatów, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń Uczestników związanych z udziałem w Konkursie,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń,
c) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez okres wymagany przepisami powołanej ustawy o rachunkowości.

5. Poprzez zgłoszenie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych przez ww. Administratora oraz ww. Organizatora do www. celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym ogłoszenia na portalu Flexi.pl pod adresem: https://flexi.pl/konkurs-eksplozja-89 wyników Konkursu i wskazania jego Zwycięzców, wydawania nagród w Konkursie oraz rozpatrywania reklamacji w ww. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w celach dokonywania rozliczeń i dochodzenia roszczeń oraz w ww. celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prawidłowym prowadzeniu rozliczeń podatkowych i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

6. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania udzielenia mu dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania tej zgody.

7. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w niniejszym Konkursie.

8. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które zostały przez Uczestników wprowadzone podczas rejestracji na portalu Flexi.pl, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu.

9. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, przy czym przekazanie nastąpi na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Odbiorcą danych osobowych Uczestników są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Administratora i Organizatora w ich działalnościach gospodarczych.

11. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.

12. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Załącznik nr 1 Wykaz nagród Konkursu „EKSPLOZJA ‘89”

§1. Wykaz nagród:
a) Nagrody w konkursie „EKSPLOZJA ‘89”.

1. Nagroda główna:
1 000 zł. Wartość nagrody: 1 000 zł netto + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 111 zł .

2. Narody dodatkowe:
500 zł. Wartość nagrody: 500 zł netto + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 56 zł .
500 zł. Wartość nagrody: 500 zł netto + nagroda pieniężna (przeznaczona na podatek) 56 zł

Informacje